Kimura Shukokai Kata List

 

1.Pinan Nidan

 11. Rohai

 21. Seienchin

 31. Jurokono

 41. Hakucho

2. Pinan Shodan

 12. Bassai Dai

 22. Sochin

 32. Ne-pa-pu

 42. Pachu

3. Pinan Sandan

 13. Bassai Sho

 23. Niseishi

 33. Sanchin

 43. Heiku

 4. Pinan Yondan

 14. Tomari No Bassai

 24. Gojushio

 34. Tensho

 44. Paiku

 5. Pinan Godan

 15. Matsumura Bassai

 25. Unshu

 35. Seipai

 45. Annan 

 6. Jitte

16. Kosokun Dai

 26. Seisan  36. Seriu  46. Annanko
 7. Jion 17. Kosokun Sho  27. Naifanchin Shodan  37. Saifa  47. Papuren
 8. Jiin 18. Shio Kosokun  28. Naifanchin Nidan  38. Shisochin  48. Chatanyara Kushanku
 9. Matsukaze 19. Chinto  29. Naifanchin Sandan  39. Kururunfa
10. Wanshu 20. Chinte  30. Seiryu  40. Suparimpei